تصاویری از روزگار جوانی پزشکیان در کنار هاشمی و خاتمی