ایرانی ها در روز چند ساعت کار مفید می کنند!
کد خبر: ۱۱۱۶۱
تاریخ انتشار: 2015 September 14    -    ۲۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۶
بررسی الگوی گذران وقت افراد 15 ساله و بیشتر براساس نتایج فصل پاییز 1393 نشان می دهد که بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به گروه فعالیت خانه داری با 3 ساعت و 18 دقیقه، کار و فعالیت های شغلی با 2 ساعت و 55 دقیقه و استفاده از رسانه های جمعی بیش از 2 ساعت بوده است. همچنین متوسط کمترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به گروه فعالیت داوطلبانه و خیریه 2 دقیقه بوده است.

در بین مردان، بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز به ترتیب مربوط به کار و فعالیت های شغلی با 5 ساعت و 12 دقیقه استفاده از رسانه های جمعی 2 ساعت و 2 دقیقه و فعالیت های آموزشی و فراگیری 58 دقیقه بوده است. در بین زنان نیز متوسط بیشترین زمان صرف شده به ترتیب مربوط به گروه فعالیت خانه داری با 5 ساعت و 23 دقیقه استفاده از رسانه های جمعی 2 ساعت و 4 دقیقه و فعالیت های مشارکت اجتماعی با یک ساعت و 6 دقیقه بعد از فعالیت های نگهداری و مراقبت شخصی در یک شبانه روز بوده است.
 
الگوی فعالیت های گذران وقت جوانان (24-15 ساله) در مناطق شهری کشور

بررسی الگوی فعالیت های گذران وقت جوانان 24 - 15 ساله نشان می دهد، بعد از گروه فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی (12 ساعت و 44 دقیقه)، متوسط بیشترین زمان صرف شده مربوط به گروه فعالیت های آموزشی و فراگیری با (4 ساعت و 24 دقیقه) و پس از آن استفاده از رسانه های جمعی، 2 ساعت و 10 دقیقه از اوقات یک شبانه روز جوانان را به خود اختصاص داده است. متوسط کمترین زمان صرف شده در این گروه سنی مربوط به گروه فعالیت های داوطلبانه و خیریه برابر 2 دقیقه بوده است.

بررسی زمان اختصاص داده شده برای کار و فعالیت های شغلی افراد 24 - 15 ساله در یک شبانه روز گویای آن است که مردان در این گروه سنی به طور متوسط 2 ساعت و 24 دقیقه و زنان 20 دقیقه به فعالیت های شغلی و کار پرداخته اند.
 
الگوی فعالیت های گذران وقت جمعیت نقاط شهری کشور برحسب وضع فعالیت اقتصادی

در بین شاغلان، بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی(12 ساعت و 18 دقیقه)، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به کار و فعالیت های شغلی با 7 ساعت و 26 دقیقه و کمترین زمان صرف شده مربوط به فعالیت های داوطلبانه و خیریه 2 دقیقه بوده است. برای جمعیت بیکار نیز بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی (14 ساعت)، استفاده از رسانه های جمعی با 3 ساعت و 42 دقیقه و فعالیت های خانه داری با یک ساعت و 48 دقیقه بیشترین و فعالیت های داوطلبانه با 3 دقیقه کمترین زمان صرف شده را به خود اختصاص داده است.

بررسی گذران وقت در بین هر یک از طبقات جمعیت غیر فعال اقتصادی گویای آن است که، متوسط بیشترین زمان صرف شده مربوط به فعالیت های نگهداری و مراقبت شخصی است. همچنین در بین این گروه از جمعیت بعد از فعالیت مذکور، خانه داران به طور متوسط بیشترین زمان خود را صرف گروه فعالیت های خانه داری (6 ساعت و 37 دقیقه) کرده، محصلان صرف گروه فعالیت های آموزشی و فراگیری با 7 ساعت و 9 دقیقه و افراد دارای درآمد بدون کار(بازنشستگان و ...) به طور متوسط بیشترین اوقات خود را به فعالیت های استفاده از رسانه های جمعی با 2 ساعت و 58 دقیقه اختصاص داده اند.
 
الگوی فعالیت های گذران وقت جمعیت نقاط شهری کشور برحسب وضع سواد

بررسی الگوی گذران وقت افراد باسواد 15 ساله و بیشتر گویای آن است که متوسط بیش ترین زمان صرف شده در شبانه روز بعد از گروه فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی (12 ساعت و 58 دقیقه)، به خانه داری با 3 ساعت و 15 دقیقه اختصاص داشته است. این شاخص ها برای افراد بی سواد به ترتیب با 15 ساعت و 21 دقیقه مربوط به فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی و 3 ساعت و 42 دقیقه مربوط به خانه داری و کمترین آن برای هر دو گروه مربوط به فعالیت های داوطلبانه و خیریه 2 دقیقه است.

همچنین بررسی فعالیت های آموزشی و فراگیری افراد با سواد براساس سطوح تحصیلی، گویای آن است که افراد دارای تحصیلات لیسانس با صرف زمان 2 ساعت و 5 دقیقه و پس از آن افراد دارای فوق لیسانس و دکترای حرفه ای با صرف متوسط زمان 1 ساعت و 51 دقیقه بیشتر از سایرین به فعالیت های آموزشی و فراگیری پرداخته اند. بررسی وضع سواد در گروه کار و فعالیت های شغلی نشان می دهد که افراد دارای تحصیلات دکترای تخصصی به طور متوسط با صرف زمان (5 ساعت و 26 دقیقه بیش از سایرین و افراد بی سواد و افراد دارای تحصیلات سوادآموزشی و غیر رسمی به طور متوسط با صرف زمان 1 ساعت و 8 دقیقه کمتر از سایرین به کار و فعالیت های شغلی پرداخته اند.
 
الگوی فعالیت های گذران وقت در روزهای تعطیل و غیرتعطیل

بررسی شیوه فعالیت های گذران وقت افراد در روزهای تعطیل و غیرتعطیل نشان می دهد، افراد در روزهای غیرتعطیل در سه گروه کار و فعالیت های شغلی، به طور متوسط با (3 ساعت و 4 دقیقه)، فعالیت های آموزشی با (1 ساعت و 6 دقیقه) و خانه داری با (3 ساعت و 18 دقیقه) زمان بیشتری را نسبت به روزهای تعطیل اختصاص داده اند و در سایر گروه های فعالیت، متوسط زمان صرف شده افراد در روزهای تعطیل بیش از روزهای غیرتعطیل بوده است که بیشترین آن مربوط به نگهداری و مراقبت شخصی با 14 ساعت و 1 دقیقه، مشارکت اجتماعی(ارتباطات اجتماعی)به طور متوسط با یک ساعت و 22 دقیقه و استفاده از رسانه های جمعی با 2 ساعت و 14 دقیقه بوده است. نتایج این بررسی نشان می دهد، به طور متوسط بیشترین زمان صرف شده در روزهای تعطیل و غیرتعطیل، مربوط به فعالیت های خانه داری بعد از گروه فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی بوده است.
 
الگوی فعالیت های گذران وقت بر حسب وضعیت زناشویی

نتایج طرح نشان می دهد افراد هرگز ازدواج نکرده بیشترین زمان را در یک شبانه روز پس از فعالیت های نگهداری و مراقبت شخصی به فعالیت های گروه فراگیری و آموزشی (3 ساعت و 48 دقیقه) و استفاده از رسانه های جمعی (2 ساعت و 21 دقیقه) اختصاص داده اند در حالی که افراد دارای همسر بیشترین زمان خود را پس از فعالیت های نگهداری و مراقبت شخصی صرف فعالیت های خانه داری (3 ساعت و 55 دقیقه) و کار و فعالیت های شغلی (3 ساعت و 19 دقیقه) نموده اند.

ایرنا
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
نیازمندیها
بلیت هواپیما چارتر