خوب ها و بدها؛ موفق ها نبض زندگی را به دست دارند
کد خبر: ۷۵۰۵
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: 2015 August 25    -    ۰۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۳
در دﻫﻜﺪه ي ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻣﺮوزي، ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻟﺐ از ﻟﺐ ﻧﻤﻲﮔﺸﺎﻳﺪ، ﻧﻤﺮه ي اﻧﻀﺒﺎط «ﺑﻴﺴﺖ» ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻤﺮه ي «ﻫﺷﻴﺎري» و «ﻣﺴئوﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮي» او «ﺻﻔﺮ» ﻣﻲﺷﻮد؛ به ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎدﮔﻲ!
ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﻴﺶ، آن زﻣﺎن ﻛﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮدم، اول ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ  درﺳﻲ، ﭘﻴﺶ از آﻣﺪنِ ﻣﻌﻠﻢ، ﻣﺒﺼﺮِ ﻛﻼس وﺳﻂ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎه ﺧﻄﻲ ﻣﻲﻛﺸﻴﺪ و ﻳﻚ ﻃﺮف آن ﻣﻲ ﻧﻮﺷﺖ: «ﺧﻮب ﻫﺎ» و ﻃﺮف دﻳﮕﺮ آن ﻣﻲﻧﻮﺷﺖ: «ﺑﺪﻫﺎ».

خوب ها و بدها؛ موفق ها نبض زندگی را به دست دارند

ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻳﻦ دو ﺳﺮﻓﺼﻞ، ﻛﺎر ﻣﺒﺼﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﻼﺳﺎنش ﺑﺪوزد و «ﺧﻮب» را از «ﺑﺪ» ﺗﻤﻴﺰ دﻫﺪ و دو ﺳﺘﻮنِ روي ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎه را ﭘﺮ ﻛﻨﺪ. ﺗﻤﻴﺰ دادن ﺧﻮبﻫﺎ از ﺑﺪﻫﺎ ﻛﺎر آﺳﺎﻧﻲ ﺑﻮد: ﻫﺮ ﻛﺲ دﻫﺎن ﻣﻲﮔﺸﻮد و ﺣﺮف ﻣﻲزد، ﺑﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮﻛﺲ دﻫﺎن ﻣﻲﺑﺴﺖ و ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮد ﺧﻮب ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎدﮔﻲ!

اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا، ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ي ﺳﺎدﮔﻲ اش، ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺑﻮد از ﻃﺮز ﻓﻜﺮﻫﺎي ﻛﻼن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ي آن روز. ﺳﻜﻮت در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺧﻮب ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﺪ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ، ﻫﻤﻬﻤﻪ و ﺳﺮوﺻﺪا، ﺑﺪ ﺗﻠﻘﻲ می ﺷﺪ. ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺧﻮب، ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﻄﻴﻊ و آرام و ﺳﺮ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺮش ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮدش ﮔﺮم اﺳﺖ و ﭘﺎ از ﮔﻠﻴﻢ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻲﻛﺸﻴﺪ و اﮔﺮ ﻛﺴﻲ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲﻛﺮد و ﻛﻨﺠﻜﺎوي ﻣﻲﻛﺮد، ﺳﺆال ﻣﻲﭘﺮﺳﻴﺪ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻓﻜﺮي اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﺮد، آدم ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ و دردﺳﺮﺳﺎزي ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ شد.

دﻧﻴﺎ اﻣﺎ، در ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﻪ ﻧﻤﻲاﻳﺴﺘﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ روزﻫﺎ، دوره ي دﻳﮕﺮي اﺳﺖ، دوره ي اﻧﻘﻀﺎي ﻋﻤﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺴﺘﻪ و ﺳﺮ ﺑﻪ زﻳﺮ و ﺗﻚ ﺻﺪاﻳﻲ!

در اﻳﻦ دوره ي زﻣﺎﻧﻲ، داﻧﺶآﻣﻮز ﺳﺎﻛﺖ و ﺳﺮ ﺑﻪ زﻳﺮ و ﻣﻄﻴﻊ، هرچند ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲِ ﻋﺎﻟﻴﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ، در ﺑﺎزارِ ﻛﺎر ﺟﺎﻳﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻧﺪارد. در ﺑﺎزارِ رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﭘﺮﺟﻨﺐ و ﺟﻮشِ اﻣﺮوز، اﻓﺮادي ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﺗﺎزﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻛﺎرِ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ دﻧﻴﺎ! ﺳﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرِ ﺧﻮد داﺷﺘﻦ، ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﺎﺟﺮاﺳﺖ، اﻳﻦ روزﻫﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﻓﻖاﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺒﺾِ زﻧﺪﮔﻲ را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻳﻚ ﺑﺎزارﭼﻪ ي ﺳﻨﺘﻲ در ﺣﺎلِ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ، ﻻزم اﺳﺖ از ﻧﺸﻴﺐ و ﻓﺮازﻫﺎي ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ را ﻣﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮم ﺷﺪنِ زﻣﻴﻦ را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﺪ.

در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ي اﻣﺮوز، ﻛﻮدﺗﺎ در ﺑﺮﻣﻪ، ﻧﺰاع ﻧﮋادي در ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن و ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ در ﺳﻮاﺣﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻛﺎر و ﻛﺴﺐ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارد، ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪن روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در اﻳﺮان و اﻧﻔﺠﺎر ﭼﺎه ﻧﻔﺘﻲ در ﻧﻔﺖ شهر و ﺳﻘﻮط ﭘﻲ در ﭘﻲ ﺗﻮﭘﻮﻟﻒها!

در دﻫﻜﺪه ي ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻣﺮوزي، ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻟﺐ از ﻟﺐ ﻧﻤﻲﮔﺸﺎﻳﺪ، ﻧﻤﺮه ي اﻧﻀﺒﺎط «ﺑﻴﺴﺖ» ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻤﺮه ي «ﻫﺷﻴﺎري» و «ﻣﺴئوﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮي» او «ﺻﻔﺮ» ﻣﻲﺷﻮد؛ به ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎدﮔﻲ!

دکتر محمدرضا سرگلزایی


نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۲
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۳
0
0
آقای دکتر سرگلزایی شما اهل سیستان و بلوچستان هستید؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۳
0
0
مقدمه این مطلب درخشان بود اما موخره آن کم سو و کم فروغ!
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار