ارزشمندترین و پرسودترین کالای تجاری در ایران باستان
کد خبر: ۲۲۶۲۰۱
تاریخ انتشار: 2021 October 22    -    ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
۱-به گفته پژوهشگران در کدام سرزمین برای اولین بار کشاورزی و دامپروری آغاز شده است؟ فَلات ایران از نخستین سرزمین‌هایی بوده که کشاورزی و پرورش دام در آن آغاز شده و حتیدانش و مهارت کشت و زرع از ایران به سرزمین‌های دیگر برده شده است.

۱-به گفته پژوهشگران در کدام سرزمین برای اولین بار کشاورزی و دامپروری آغاز شده است؟ فَلات ایران از نخستین سرزمین‌هایی بوده که کشاورزی و پرورش دام در آن آغاز شده و حتیدانش و مهارت کشت و زرع از ایران به سرزمین‌های دیگر برده شده است.

۲-در ایران باستان کشاورزی چه جایگاهی داشت؟

کشاورزی مهمترین پیشه و وسیلهٔ معیشت در ایران باستان بود. در اوستا و کتیبه‌های آن دوره، عبارت‌هایی دربارهٔ اهمیت و ارزش

کار کشاورزان دیده می‌شود. فعّالیّت‌های کشاورزی از طرف حکومت نیز تشویق می‌شد. دردورهٔ هخامنشیان، یونانی‌ها به تلاش‌های شاهان پارس، برای تشویق کشاورزی حسرت میخوردند.

۳-در ایران باستان چه محصولاتی بیشتر کشت می‌شد؟ و کشاورزان در کنار کشاورزی کار دیگری انجام می‌دادند؟

گندم و جو مهم‌ترین محصول زراعی ایرانیان باستان بود. کشت پنبه در نواحی مستعد رواج داشتو به همین جهت کارگاه‌های

پنبه ریسی توسعه یافت و پارچه‌های پنبه‌ای یکی از صادرات مهم بعضی از ایالات بود. کشاورزانایرانی علاوه بر کار کشاورزی به پرورش دام نیز می‌پرداختند.

۴-ایرانیان باستان در کدام صنعت‌ها فعالیت داشتند؟. تهیهٔ پارچه‌های لطیف از پنبه، ابریشم و پشم و تهیه شا لهای پشمی و حریر در کارگاه‌های مرو، ری، اهواز و شوشتر رواج داشت. ایرانیان در پیشهٔ نجاری، آهنگری و شیشه گری نیز پیشرفتکرده بودند. در دورهٔ ساسانی، ارابه‌های ساخت ایران به ظرافت و زیبایی، مشهور بوده است. ساختن اسباب و اثاثیهٔ منزل، شمشیر، ابزار‌های کشاورزی و ابزار‌های جنگی مانند بازوبند و زرهو نظایر آن‌ها نیز از مشاغل آن دوره بود.

۵- بافرمان چه کسی جادۀ شاهی ساخته شد؟ داریوش اول هخامنشی.

۶- چه عواملی سبب رونق تجارت در دوره ایران باستان شد؟

در آن زمان امنیت در راه‌ها برقرار و کاروانسرا‌هایی در فاصل ههای معین بنا گردیدند. در نتیجهٔاین اقدامات، تجارت بیش از پیش رونق گرفت.

۷-جاده ابریشم کدام سرزمین‌ها را به هم وصل میکرد؟ و چرا به آن جاده ابریشم می‌گفتند؟

جاده ابریشم راهی بود که چین و هند را در شرق، به اروپا در غرب متصل می‌کرد و بخشی ازاین جاده هم از خاک ایران عبور می‌کرد.

در آن زمان ابریشم، ارزشمندترین و پرسودترین کالای تجاری بود که از چین به ایران و سرزمین‌های دیگر صادر می‌شد

۸-حکومت‌های ایران باستان به خصوص ساسانیان از موقعیت ویژه ارتباطی ایران بین شرق وغرب چه استفاده‌ای می‌کردند؟ حکومت ساسانی مانع از ارتباط مستقیم تجاری میان چین و روم) اروپا (می‌شد و تمایل داشت کهابریشم چینی توسط بازرگانان ایرانی به روم صادر شود و یا اینکه ابریشم خام پس از آنکه درکارگا ههای ایران تبدیل به پارچه شد به روم فروخته شود.

۹-صادرات ایران در دوره باستان چه بود؟ سنگ‌های قیمتی، پارچه، قالی و محصولات کشاورزی

۱۰- آیا در ایران باستان دریانوردی و تجارت دریایی وجود داشت؟ ایرانیان باستان به سبب تجربه و مهارت در دریانوردی به تجارت دریایی نیز روی آوردند. دردوران ساسانی، تجارت دریایی رونق

گرفت و بنادر خلیج فارس، لنگرگاه کشتی‌هایی بودند که به کشور‌های دور و نزدیک ایران رفت وآمد می‌کردند.

۱۱-چه زمانی برای اولین بار در ایران سکه ضرب شد؟ در زمان هخامنشیان برای اولین بار به فرمان داریوش کبیر، سکّه‌ای زرین به نام «دِریک» یا «زریک» ضرب شد

۱۲-تا قبل از ضرب سکه افراد کالا‌های خود را چگونه می‌فروختند و ضرب سکه چه تأثیری بر تجارت گذاشت؟. تا قبل از رواج سکّه، معمولاً ده نشینان، مازاد محصولات خود را به شهر می‌آوردند و بامحصولات دیگر که مورد نیازشان بود، مبادله می‌کردند. با ضرب سکّه، تجارت رونق بسیار پیداکرد؛ به طوری که بازرگانان با داشتن پول می‌توانستند کالا‌هایی خریداری کنند و آن‌ها را به قیمتبیشتر بفروشند

۱۳-چه کسانی اجازه ضرب سکه‌های زرین (طلا)، سکه‌های سیمین (نقره) و سکه‌های مسین (مسی) را داشتند؟. سکه‌های زرین فقط به فرمان و به نام پادشاهان ضرب می‌شد. حاکمان ایالت‌ها می‌توانستند بااجازهٔ پادشاه فقط سکه‌های سیمین) نقر‌های (یا مسین) مسی ضرب کنند

۱۴-منبع اصلی درآمد حکومت‌ها در ایران باستان چه بود؟ در ایران باستان، مالیات منبع اصلی درآمد حکومت‌ها بود که به صورت نقدی یا جنسی دریافت می‌شد.

۱۵-میزان مالیتی که از مردم دریافت می‌شد چگونه بود؟

بیشترین حجم مالیات را کشاورزان پرداخت می‌کردند. دامداران به نسبت تعداد دام هایشان و پیشهوران و بازرگانان نیز به میزان کالا و خدماتی که عرضه می‌کردند، مالیات می‌دادند. علاوه براینها، نوع دیگری از مالیات به نام مالیات سرانه وجود داشت که فقط از عامهٔ مردم وصول می‌شدو بزرگان و اشراف از پرداخت آن معاف بودند.

۱۶-چه زمانی بزرگان وعامه مردم هدایای خود را به پادشاه می‌دادند؟ جشن‌ها و مراسم به تخت نشستن شاهان،

۱۷-مالیات دریافتی از مردم چه زمانی افزایش و در چه مواقعی کاهش می‌یافت؟ مأموران مالیاتی معمولاً نسبت به مردم سخت گیری و ستم می‌کردند و بیش از آنچه مقرر شده بود، طلب می‌نمودند. گاهی به دلیل خالی بودن خزانه، میزان مالیات‌ها را افزایش می‌دادند.

البته در مواقعی نیز به سببجلوگیری از شورش مردم و یا بروز خشکسالی، بخشش‌هایی صورت می‌گرفت.

۱۸-درآمد‌های حکومت در چه مواردی هزینه می‌شد؟ بخش زیادی از درآمد‌های حکومتی صرف جنگ با دشمنان می‌شد. قسمت دیگری از آن، بهمصارف شخصی شاه، شاهزادگان، درباریان و ساختن کاخ‌های مجلل می‌رسید. حکومت‌ها همچنین بخشی از درآمد

را در اموری مانندپرداخت حقوق به مأموران حکومتی و همچنین احداث، نگهداری و تعمیر آتشکده ها، کاروان سراها، قنات، سد‌ها و… خرج می‌کردند.

1-به گفته پژوهشگران در کدام سرزمین برای اولین بار کشاورزی و دامپروری آغاز شده است؟ فَلات ایران از نخستین سرزمین هایی بوده که کشاورزی و پرورش دام در آن آغاز شده و حتیدانش و مهارت کشت و زرع از ایران به سرزمینهای دیگر برده شده است.

۲-در ایران باستان کشاورزی چه جایگاهی داشت؟

کشاورزی مهمترین پیشه و وسیلهٔ معیشت در ایران باستان بود. در اوستا و کتیبه های آن دوره،عبارت هایی دربارهٔ اهمیت و ارزش

کار کشاورزان دیده می شود. فعّالیّت های کشاورزی از طرف حکومت نیز تشویق می شد. دردورهٔ هخامنشیان، یونانی ها به تلاش های شاهان پارس، برای تشویق کشاورزی حسرت میخوردند.

۳-در ایران باستان چه محصولاتی بیشتر کشت می شد؟ و کشاورزان در کنار کشاورزی کار دیگری انجام می دادند؟

گندم و جو مهم ترین محصول زراعی ایرانیان باستان بود. کشت پنبه در نواحی مستعد رواج داشتو به همین جهت کارگاه های

پنبه ریسی توسعه یافت و پارچه های پنبه ای یکی از صادرات مهم بعضی از ایالات بود.کشاورزانایرانی علاوه بر کار کشاورزی به پرورش دام نیز می پرداختند.

۴-ایرانیان باستان در کدام صنعت ها فعالیت داشتند؟. تهیهٔ پارچه های لطیف از پنبه، ابریشم و پشم و تهیه شا لهای پشمی و حریر در کارگاه های مرو،ری، اهواز و شوشتر رواج داشت. ایرانیان در پیشهٔ نجاری، آهنگری و شیشه گری نیز پیشرفتکرده بودند. در دورهٔ ساسانی، ارابه های ساخت ایران به ظرافت و زیبایی، مشهور بوده است.ساختن اسباب و اثاثیهٔ منزل، شمشیر، ابزارهای کشاورزی و ابزار های جنگی مانند بازوبند و زرهو نظایر آنها نیز از مشاغل آن دوره بود.

۵- بافرمان چه کسی جادۀ شاهی ساخته شد؟ داریوش اول هخامنشی.

۶- چه عواملی سبب رونق تجارت در دوره ایران باستان شد؟

در آن زمان امنیت در راه ها برقرار و کاروانسراهایی در فاصل ههای معین بنا گردیدند. در نتیجهٔاین اقدامات، تجارت بیش از پیش رونق گرفت.

۷-جاده ابریشم کدام سرزمین ها را به هم وصل میکرد ؟ و چرا به آن جاده ابریشم می گفتند ؟

جاده ابریشم راهی بود که چین و هند را در شرق، به اروپا در غرب متصل می کرد و بخشی ازاین جاده هم از خاک ایران عبور می کرد.

در آن زمان ابریشم، ارزشمندترین و پرسودترین کالای تجاری بود که از چین به ایران و سرزمینهای دیگر صادر می شد

۸-حکومت های ایران باستان به خصوص ساسانیان از موقعیت ویژه ارتباطی ایران بین شرق وغرب چه استفاده ای می کردند؟ حکومت ساسانی مانع از ارتباط مستقیم تجاری میان چین و روم )اروپا ( می شد و تمایل داشت کهابریشم چینی توسط بازرگانان ایرانی به روم صادر شود و یا اینکه ابریشم خام پس از آنکه درکارگا ههای ایران تبدیل به پارچه شد به روم فروخته شود.

۹-صادرات ایران در دوره باستان چه بود ؟ سنگهای قیمتی، پارچه، قالی و محصولات کشاورزی

۱۰- آیا در ایران باستان دریانوردی و تجارت دریایی وجود داشت؟ ایرانیان باستان به سبب تجربه و مهارت در دریانوردی به تجارت دریایی نیز روی آوردند. دردوران ساسانی، تجارت دریایی رونق

گرفت و بنادر خلیج فارس، لنگرگاه کشتی هایی بودند که به کشورهای دور و نزدیک ایران رفت وآمد می کردند.

۱۱-چه زمانی برای اولین بار در ایران سکه ضرب شد؟ در زمان هخامنشیان برای اولین بار به فرمان داریوش کبیر، سکّه ای زرین به نام «دِریک » یا«زریک » ضرب شد

۱۲-تا قبل از ضرب سکه افراد کالاهای خود را چگونه می فروختند و ضرب سکه چه تأثیری بر تجارت گذاشت؟

. تا قبل از رواج سکّه، معمولاً ده نشینان، مازاد محصولات خود را به شهر می آوردند و بامحصولات دیگر که مورد نیازشان بود، مبادله می کردند. با ضرب سکّه، تجارت رونق بسیار پیداکرد؛ به طوری که بازرگانان با داشتن پول می توانستند کالاهایی خریداری کنند و آنها را به قیمتبیشتر بفروشند

۱۳-چه کسانی اجازه ضرب سکه های زرین (طلا) ،سکه های سیمین(نقره) و سکه های مسین (مسی) را داشتند؟. سکه های زرین فقط به فرمان و به نام پادشاهان ضرب می شد. حاکمان ایالت ها می توانستند بااجازهٔ پادشاه فقط سکه های سیمین )نقر های( یا مسین )مسی( ضرب کنند

۱۴-منبع اصلی درآمد حکومت ها در ایران باستان چه بود؟ در ایران باستان، مالیات منبع اصلی درآمد حکومت ها بود که به صورت نقدی یا جنسی دریافت می شد.

۱۵-میزان مالیتی که از مردم دریافت می شد چگونه بود؟

بیشترین حجم مالیات را کشاورزان پرداخت می کردند. دامداران به نسبت تعداد دام هایشان و پیشهوران و بازرگانان نیز به میزان کالا و خدماتی که عرضه می کردند، مالیات می دادند. علاوه براینها، نوع دیگری از مالیات به نام مالیات سرانه وجود داشت که فقط از عامهٔ مردم وصول می شدو بزرگان و اشراف از پرداخت آن معاف بودند.

۱۶-چه زمانی بزرگان وعامه مردم هدایای خود را به پادشاه می دادند؟ جشن ها و مراسم به تخت نشستن شاهان،

۱۷-مالیات دریافتی از مردم چه زمانی افزایش و در چه مواقعی کاهش می یافت؟ مأموران مالیاتی معمولاً نسبت به مردم سخت گیری و ستم می کردند و بیش از آنچه مقرر شده بود،طلب می نمودند. گاهی به دلیل خالی بودن خزانه، میزان مالیات ها را افزایش می دادند.

البته در مواقعی نیز به سببجلوگیری از شورش مردم و یا بروز خشکسالی، بخشش هایی صورت می گرفت.

۱۸-درآمد های حکومت در چه مواردی هزینه می شد؟ بخش زیادی از درآمدهای حکومتی صرف جنگ با دشمنان می شد. قسمت دیگری از آن، بهمصارف شخصی شاه، شاهزادگان، درباریان و ساختن کاخ های مجلل می رسید. حکومتها همچنین بخشی از درآمد

را در اموری مانندپرداخت حقوق به مأموران حکومتی و همچنین احداث، نگهداری و تعمیر آتشکده ها، کاروان سراها، قنات، سدها و… خرج می کردند .

history

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
نیازمندیها
بلیت هواپیما چارتر