تصورات غلطی که در رابطه با کاشت موی طبيعی وجود دارد(قسمت اول)
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
loading...
کد خبر: ۷۶۲۰۸
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: 2017 June 12    -    ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۲
bato-adv
bato-adv
فرد متقاضی کاشت موی طبيعی معمولاً در ذهن خود دارای يکسری تصورات و پيش داوری ها از کاشت موی طبيعی و نتايج آن است که با واقعيات بسيار فاصله داشته و لازم است که ذهنیت وی با معاينه صحيح و مشورت روشن شده و متوجه واقعيت های امر گردد.
تصورات غلطی که در رابطه با کاشت موی طبيعی وجود دارد
«اختصاصی تابناک باتو» فرد متقاضی کاشت موی طبيعی معمولاً در ذهن خود دارای يکسری تصورات و پيش داوری ها از کاشت موی طبيعی و نتايج آن است که با واقعيات بسيار فاصله داشته و لازم است که ذهنیت وی با معاينه صحيح و مشورت روشن شده و متوجه واقعيت های امر گردد.
شماری از تصورات غلط عامه مردم در مورد کاشت موی طبيعی و نتايج آن در ذيل آورده شده است:
1) با کاشت موی طبیعی می توان موهای اندکی کم پشت  را پرپشت ترکرد.
در کاشت مو یک گرافت از طريق ايجاد يک شکاف بسيار ظريف وارد پوست می شود. اين سوراخ (با اينکه بسيارکوچک است) به هرحال فضايی را اشغال می کند. اگر منطقه مورد نظر کاملاً طاس باشد هيچ مشکلی بوجود نخواهدآمد. ولی اگربخواهيم پیوند مو را درلابلای موهای موجود (بخصوص اگر اين موها ضخيم و باکيفيت باشند) انجام دهيم لازم است که فضای کافی در بین موها وجود داشته باشد تا بتوان آن شکاف را ايجادنمود.

 تصورات غلطی که در رابطه با کاشت موی طبيعی وجود دارد

درحقيقت تا زمانی که بيشتراز 50 درصد از تراکم موها کاسته نشده است بدليل ناکافی بودن فضای (خالی ازمو) در بين موهای موجود فرد نمی توان در میان آنها شکاف ايجادکرد و اگر هم به زور اين کار را انجام دهيم اولاً ممکن است به ريشه موهای اطراف آسيب وارد شود و ثانياً حتی اگرآسيبی به ريشه موهای اطراف وارد نشود اين ريشه ها مزاحم ريشه موی کاشته شده خبوده و لذا در حين درآمدن موی کاشته شده به احتمال زياد کيست مويی و جوش های چرکی بدفرم ايجاد می گردند. اين ضايعات موجب اختلال در بيرون آمدن موهای کاشته شده گرديده و نتايج کاشت مو را خراب می نمایند.
بنابراين منطقی است که کاشت موی طبيعی را زمانی انجام دهيم که حداقل 50 درصد از موهای يک منطقه از سر دچار ريزش شده اند تا بتوان پیوند مو را بدون مشکل انجام داد و فرد هم از نتايج آن لذت ببرد.

تصورات غلطی که در رابطه با کاشت موی طبيعی وجود دارد      تصورات غلطی که در رابطه با کاشت موی طبيعی وجود دارد  

با توجه به اينکه پوست سر به مقدار زیادی از لابلای موها ديده می شود
کاشت مو در اين افراد قابل انجام است.


2) با کاشت موی طبيعی می توان تراکمی شبيه تراکم موهای کاملاً طبيعی (خدادادی) ايجادکرد.
در کاشت موی طبيعی شکاف های بسيار ظريفی برای قراردادن گرافت ها در پوست منطقه طاس ايجاد می گردد. اگر اين شکاف ها خيلی به همديگر نزديک باشند پوست بين آنها پاره شده (جِرمی خورد) و دو شکاف کوچک تبديل به يک شکاف بزرگ می شودکه چيز مطلوبی نيست. لذا مجبوريم يک فاصله حداقلی را رعايت کنيم. فاصله فوق حدود 3-2 برابر فاصله بين موهای با تراکم عادی بوده و به همين نسبت هميشه تراکم موهای کاشته شده در جلسه اول کمتر از تراکم موهای عادی است. در جلسات بعدی می توان اين فاصله را کمتر و کمترنمود (البته با توجه به محدوديت تعداد موهای قابل برداشت از پشت سر) ولی به هرحال هيچگاه از نظر فاصله بين موها مانند موهای طبيعی نخواهدشد و بالطبع تراکم کاملاً شبيه موهای طبيعی هم بوجود نخواهدآمد. تراکمی که می توان بطور معمول در جلسه اول کاشت مو ايجادکرد 35 – 30 گرافت در هر سانتيمتر مربع است که آن را می توان در جلسات بعدی به 50 – 45 افزايش داد. تبليغات رسانه ها بخصوص مطبوعات و کانال های ماهواره ای مبنی بر ایجاد تراکمی شبيه تراکم موی عادی (و گاهی بيشتر از تراکم موی طبيعی !) شيادی محض بوده و صحت ندارد.

 تصورات غلطی که در رابطه با کاشت موی طبيعی وجود دارد

3) يک فرد طاس تا هر چند جلسه که بخواهد می تواند کاشت مو انجام دهد.
کاشت موی طبيعی دارای يکسری محدوديت های بالقوه می باشدکه يکی از مهمترين آنها محدود بودن تعدادجلسه های قابل انجام کاشت مو در هر فرد است. علت اين محدوديت آن است که تعداد موهای قابل برداشت ازمنطقه دهنده مو بيشتر از حد مشخصی نمی باشد (حدود 10 – 8 هزار تار مو).
بعنوان يک اصل کلی فقط تا حدی می توان از موهای منطقه دهنده مو برداشت کرد که آسيبی به منطقه برداشت وارد نشده، پوست تحمل برداشت را داشته باشد و در ضمن نمای ظاهری آن هم بدشکل و بدفرم نشود. بنابراين مشخص می شود که حتی در بهترين شرايط تعداد موهای قابل دسترس برای کاشت در منطقه طاس محدود می باشد. حداکثر موی قابل برداشت در یک جلسه FUT  5 – 4 هزار تار مو (معمولاً  4 – 3 هزار) و در یک جلسه به روش FIT بسته به مشخصات پوست و موی فرد 6 – 5 هزار تار مو (معمولاً 5 – 4 هزار) می باشد.
اغلب بيماران پس از يک جلسه کاشت موی طبيعی موفقيت آميز و با مشاهده تراکم کمتر از طبيعی درمنطقه کاشت درخواست کاشت موی مجدد را در همان ناحيه می کنند با اين تصورکه تراکم موهای کاشته شده بيشتر و بيشترگردد. اگرچه از نظرتئوری اين کار عملی می باشد ولی يک نکته ظريف درآن وجود دارد. کاشت موی مجدد مستلزم برداشت دوباره مو از منطقه دهنده است و با اين کار تعداد موهای موجود در بانک موی فرد کمتر و کمترمی شود. باکم شدن اين موها ديگر مويی برای کاشت موی بعدی درمناطق طاسی که در آينده بوجودمی آيند(که حتماً اين اتفاق می افتد زيرا ريزش موی مردانه يک روند رو به جلو و دائمی است) باقی نمانده و بعداً مشکلاتی از نظر زیبایی برای بيمار بوجود می آيد.

 تصورات غلطی که در رابطه با کاشت موی طبيعی وجود دارد

تصور کنيد که برای فرد3 – 2 بار کاشت مو در جلوی سرانجام دهيم تا تراکم بسيار خوب بوجود آيد و طبيعی است که تعداد موهای قابل برداشت از بانک موی پشت سر هم به شدت کاهش پيدا می کند. پس از گذشت چند سال موهای قسمت های عقب منطقه کاشته شده دچار ريزش موی مردانه شده و نياز به کاشت مو پيدا می کنند ولی متأسفانه مويی در پشت سر نمانده تا اين کار را انجام دهيم. پس به عنوان يک اصل بايستی هميشه در برداشت مو از ناحيه دهنده جانب احتياط را رعايت کرد و برای آينده هم ذخيره ای باقی گذاشت.

4) کاشت موی طبيعی سرطان زا است.
اين مسئله به هيچ عنوان صحت ندارد و اصولاً ماهيت انجام کار در کاشت موی طبيعی طوری است که هيچ ارتباطی با عوامل سرطان زای پوست ندارد. مهمترين عوامل دخيل در سرطان پوست عبارتند از: ژنتيک، برخی مواد معدنی مثل آرسنيک و سيليکون، اشعه آفتاب، هيدروکربن های کارسينوژن و بعضی از بيماری های ارثی.

5) پس از کاشت موی طبيعی سردردهای بدی بوجودمی آيد.
با متدهای قديمی (که از لوازم غيرظريف استفاده می شد) گاهی سردردهايی پس از کاشت مو بوجود می آمد ولی با تکنيک های مدرن امروزی و بهره گيری از ابزار میکروسکوپیک و بسيار ظريف اين مسئله منتفی شده است. درحقيقت اگر فرد دچار سردردهای ميگرنی باشد با کاشت موی طبيعی ميزان سردرد وی کاهش پيدا می کند. البته در 2-1 شب اول پس ازکاشت مو امکان وجود سردرد خفيف (مثل هر عمل ديگر) می رود که با مسکن های معمولی به سرعت برطرف شده و مشکل خاصی پيش نمی آيد.

دکتر علی وفائی ، متخصص پوست و مو

bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
زیبا از تبریز
|
United States
|
۰۰:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
6
6
برادرم کلش داره طاس میشه چیکار کنم؟
پاسخ ها
ناشناس
| |
۱۱:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
گیریم برادرت بود فاضل از فضل برادر ترا چه حاصل؟
ببخشید باید این شعر یا ضرب المثل را مینوشتم:
تو کز محنت دیگران با غمی شایسته است نامت نهند آدمی.
باریکلا.
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
0
2
برادرت به تو چه ارتباطي دارد
نام:
ایمیل:
* نظر:
bato-adv
bato-adv
آخرین اخبار
bato-adv
bato-adv